Aanzegtermijn

Gepubliceerd op 03-2-2015

Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te zeggen. Dit betekent dat u de werknemer op de hoogte stelt of zijn arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd wordt. Wanneer u de aanzegplicht niet (tijdig) naleeft bent u de werknemer een bedrag verschuldigd. Deze vergoeding geldt naar rato en is maximaal één maandsalaris.

 

Download hier:

Voorbeeld aanzegbrief beeindiging arbeidsovereenkomst
Voorbeeld aanzegbrief verlening arbeidsovereenkomst

Aanzegbeding in arbeidsovereenkomst
Het is ook mogelijk om bij indiensttreding een bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen waarin u aangeeft dat u na afloop van de arbeidsovereenkomst niet het voornemen heeft een verlenging aan te bieden. Hiermee heeft u dan voldaan aan uw aanzegplicht.

Voor meer informatie